Pardubice 17. listopadu 400 739 593 111 , 730 117 883

Holice 466 531 171 , 739 593 114

Květinářství Globus Pardubice466 924 098 , 739 593 116

Kategorie

BL KVĚTINKA s.r.o.,
IČ 27495680,
se sídlem U Krematoria 1308,  
530 02 Pardubice

Pro zajištění jednotného a rychlého postupu při vyřizování reklamací vad zboží zakoupeného v prodejnách BL KVĚTINKA s.r.o. platí příslušná ustanovení § 2113 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, z nichž vychází tento

R E K L A M A Č N Í    Ř Á D

Čl. I - Právo na reklamaci

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník (spotřebitel) právo ji reklamovat a tím uplatnit svoje právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku.

Jestliže spotřebitel uplatní právo z odpovědnosti za vady, je pověřená osoba (obvykle vedoucí prodejny) povinna po pečlivém přezkoumání rozhodnout ihned, v složitějších případech do 30ti dnů. Rozhodnutím o reklamaci se rozumí vyřízení reklamace jako oprávněné nebo zamítnuté. Odpovědná osoba je spotřebiteli povinna vystavit doklad, v němž popíše reklamovanou vadu a zaznamená požadavek spotřebitele na způsob vyřízení reklamace. V případě, že reklamaci zamítne, zaznamená v dokladu důvod zamítnutí.

U výrobků prodávaných za sníženou cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro níž byla stanovena cena nižší.

Právo na reklamaci se nevztahuje na vady vzniklé použitím, nesprávným použitím, nesprávnou údržbou nebo opotřebením.

Čl. II - Místo uplatnění reklamace

Reklamaci uplatňuje spotřebitel obvykle v prodejně, v níž zboží zakoupil, může však reklamaci uplatnit i v jiné provozovně společnosti, v níž je prodáváno shodné zboží. Nákup musí spotřebitel prokázat originálním prodejním dokladem.

Čl. III - Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady zboží, které z povahy věci rychle podléhají zkáze (zejména řezané květiny, květinové věnce, hrnkové květiny a pod.) je povinen spotřebitel uplatnit nejpozději v den následující po koupi zboží, vady u ostatního běžného spotřebního zboží neprodleně po zjištění vady, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců od zakoupení. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od uplatnění, pokud se strany nedohodnou na lhůtě delší.

Reklamační řád nenahrazuje zákonná ustanovení. V případě sporu rozhoduje místně příslušný soud nebo může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle § 14, zejména pak ust. § 20d a násl. z. č. 634/1992 Sb. v pl. znění

V Pardubicích 1.1.2020

Lenka Bulisová
jednatel společnosti 

© Copyright 2020 BL květinka